ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

علت کم رنگ تر بودن چای ایرانی نسبت به انواع چای خارجی در چیست؟

علت کم رنگ تر بودن چای ایرانی نسبت به انواع چای خارجی در چیست؟

در این مقاله قصد داریم تا به شکلی ساده توضیح دهیم که عوامل موثر در میزان رنگدهی چای در چیست، به علاوه آیا کم رنگ تر بودن چای ایرانی نسبت به انواع چای خارجی یک نقص است یا خیر؟؟

از نظر فردی که کارشناس فنی چای است ، یک چای کیفی باید در وهله اول مزه و عطر طبیعی و بالایی داشته باشد و در مرحله بعد رنگ یک چای خوب طبیعی باید شفاف و درخشان باشد. اما بسیاری از مردم ما به اشتباه میزان رنگدهی چای را اولین معیار ارزیابی یک چای خوب در نظر می گیرند.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف رﻧﮓ اﻧﻮاع ﭼﺎی طبیعی در ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﭼﺎی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.مثلا ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﻗﺎم ﭼﺎی ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ و سریلانکا ﮐﺸﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد است دارﻧﺪ.

کمرنگ تر بودن چای ایرانی نسبت به انواع چای خارجی یک نقص نیست .

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐه کمرﻧﮓ ﺑﻮدن ﭼﺎی ایرانی ﻧﻘﺺ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت گوناگون در ارقام مختلف گیاه ﭼﺎی ارﺗﺒﺎط دارد، به ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ردۀ ﭼﺎی‌ﻫﺎی ﮐمرﻧﮓ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽشود.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی، ﭼﺎی دارﺟﻠﯿﻨﮓ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی ﺑﻮده و در دﺳﺘﻪ ﭼﺎیﻫﺎی کمرنگ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

مﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف رﻧﮓ اﻧﻮاع ﭼﺎی طبیعی در ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﭼﺎی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ

رﻧﮓ‌دﻫﯽ ﭼﺎی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎه ﭼﺎی ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرات و روش دم آوردن ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد. دم ﮐﺮده ﭼﺎی ﺑﺎ ذرات درﺷﺖ (ﭼﺎی ﻗﻠﻢ) ﮐﻤﺮﻧﮓ‌ﺗﺮ از دم ﮐﺮده ﭼﺎی ﺑﺎ ذرات رﯾﺰ (ﭼﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎروتی) اﺳﺖ ، زیرا ﺧﺮوج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ از ذرات رﯾﺰ در ﻣﺠﺎورت آب ﺟﻮش ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات درﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن دم آوری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان رﻧﮓ‌دﻫﯽ ﭼﺎی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ طبیعی از ﭼﺎی ﺧﺸﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد، اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد . ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در دم ﮐﺮدۀ ﭼﺎی ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺮم نگه داشتن ﭼﺎی در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻔﺎﻟﻪ از دم ﮐﺮده ﺟﺪا ﮔﺮدد.

چرا نباید هر نوع چای را فقط به خاطر رنگدهی بالا و دم کشیدن سریع انتخاب کنید؟

معیار انتخاب چای نباید رنگ زیاد، دم کشیدن سریع و عطرهای مصنوعی و افزودنی‌ای باشد که طعم گَس طبیعی چای را محو می‌کنند. نکاتی که متاسفانه با رواج مصرف چای‌های خارجی دستکاری شده، ملاک اشتباه انتخاب در خرید و مصرف چای شده‌اند. آنهم چای که یکی از پُرمصرف‌ و ثابت‌ترین اقلام در سبد خانوار ایرانی است و به همین دلیل حساسیت بیشتر ما نسبت به سلامتش را می‌طلبد.

برخلاف تصور عموم چای خوب لزوما رنگ تیره‌تر وطعم قوی‌تری ندارد و مصرف هر روزه چای خارجی رنگ‌های زیاد را به میزان زیاد وارد بدن هر شخص می‌کند که عوارض بسیار دارد. همچنین اسانس های مختلف به این چای‌ها افزوده می‌شود که به هرحال مواد طبیعی نبوده و عوارض مخصوصی به وجود می‌آورند.

اکثریت چای‌های ایرانی فاقد رنگ‌ها و اسانس‌های معطرکننده‌ای که عموما چای‌های وارداتی دارا هستند. همین امر باعث می‌شود که چای ایرانی طعم گَس و عطر طبیعی‌ای داشته باشد.

به علاوه چای ایرانی در مدت زمان معمول و طبیعی دم کشیدن چای که در حدود ۲۰ دقیقه است، رنگی طبیعی، اندازه و سالم از خود بروز می‌دهد. در حالی که چای اگر در مدت زمان کمتری، رنگی بیشتر بیندازد، خود این نکته نشان دهندۀ وجود عناصر شیمیایی و افزودنی‌های مصنوعی است که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.

 
ads
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع مطرح شود تایید نخواهد شد.

  1. سجاد علیمردانی گفته؛
    16:29 1400/04/01

    مطلب مفیدی بود ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه نوشته

خطا: فرم تماس پیدا نشد.